Regulamin konkursu - Serenada dla Dzieci

Regulamin konkursu Serenada dla dzieci

1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Serenada dla dzieci – bezpieczni w szkole” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667 (dalej: „Organizator”).

 

2. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.serenadadladzieci.pl
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach, łącznie trwać będzie od dnia 13 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

 

3. UCZESTNICY

 1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych państwowych i prywatnych (dalej: Uczestników)

 

4. CEL I ZASADY KONKURSU

 1. Celem I etapu Konkursu (13.09.- 19.09.2021 r.) jest zebranie zgłoszeń – klas ze szkół podstawowych państwowych i prywatnych, które zgłoszą swój udział w konkursie. Spośród zgłoszeń, które spływać będą na stronę serenadadladzieci.pl poprzez formularz, Komisja Konkursowa na podstawie uzasadnienia zgłoszenia wybierze 200 klas ze szkół podstawowych.
 2. Celem II etapu Konkursu (22.09 – 30.09.2021r.) jest wyłonienie spośród 200 zakwalifikowanych klas ze szkół podstawowych 100, które otrzymają nagrody. Głosowanie rozpoczyna się 22.09.2021 roku, a kończy 30.09.2021 roku.
 3. Zwycięstwo w II etapie Konkursu uzależnione będzie od ilości głosów oddanych przez internautów na daną klasę. Zwycięży 100 klas, które zbiorą najwięcej głosów.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 01.10.2021 za pośrednictwem strony internetowej serenadadladzieci.pl oraz na profilu FB Serenada.
 5. Każdy z Internautów ma możliwość raz na dzień oddać głos klikając w moduł do głosowania na stronie serenadadladzieci.pl
 6. Zabrania się używania w konkursie automatycznych programów głosujących oraz serwerów proxy.
 7. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jedynie jeden głos raz na dobę.

 

5 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie „Serenada dla dzieci – bezpieczni w szkole” są maseczki z logo Serenada oraz lunchboxy.
 2. Nagrody otrzyma 100 klas, które zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym na stronie serenadadladzieci.pl.
 3. Nagrody zostaną przyznane wszystkim uczniom z wygranej klas po podaniu informacji organizatorowi.
 4. Wartość jednostkowa nagrody tj. maseczka + lunchbox wynosi 10 zł brutto.
 5. Nagrody zostaną dostarczone pod wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wysłane do klas do 15 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 9. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

 

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667
 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowew przypadku osób głosujących w Konkursie (internautów): adres IP.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody spowoduje niemożność oddania głosu.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub do czasu wycofania Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Osoba głosująca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Państwa dane osobowe (IP) pozyskane będą w celu realizacji i wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 6. Państwa dane osobowe (IP komputera) nie będą przekazane innym osobom bądź instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.
 7. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną.
 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: jacek.siedlec@op.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.serenadadladzieci.com