Regulamin konkursu 2023 - Serenada dla Dzieci

Regulamin konkursu Serenada dla dzieci 2023

1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Serenada dla dzieci” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667 (dalej: „Organizator”).

 

2. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.serenadadladzieci.pl
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach, łącznie trwać będzie od dnia 6 listopada 2023 r. do dnia 17 grudnia 2023 r.

 

3. UCZESTNICY

 1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (dalej: Uczestników).

 

4. CEL I ZASADY KONKURSU

 1. Celem 1. etapu Konkursu (6-19 listopada 2023) jest zebranie zgłoszeń miejsc – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w skrócie „szpitali”, w których funkcjonuje oddział pediatryczny, a które potrzebują kącików zabaw dla dzieci. Spośród zgłoszeń, które spływać będą na stronę www.serenadadladzieci.pl poprzez formularz, 10 szpitali wybierze powołana komisja na podstawie uzasadnienia zgłoszenia; kolejne 10 szpitali zostanie wybranych na podstawie liczby zgłoszeń na dany szpital. Dzięki temu do kolejnego etapu przejdzie 20 lokalizacji.
 2. Celem 2. etapu Konkursu (1-17 grudnia) jest wyłonienie spośród 20 zakwalifikowanych do niego lokalizacji pięciu miejsc, w których utworzone zostaną kąciki zabaw dla dzieci.
 3. Zwycięstwo w 2. etapie Konkursu uzależnione będzie od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację. Zwycięży 5 miejsc, które zbiorą najwięcej głosów.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia za pośrednictwem strony internetowej www.serenadadladzieci.pl oraz na profilu FB Serenada.
 5. Każdy z Internautów ma możliwość raz na dzień oddać głos, klikając w moduł do głosowania na stronie www.serenadadladzieci.pl.
 6. Zabrania się używania w konkursie automatycznych programów głosujących oraz serwerów proxy.
 7. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jedynie jeden głos raz na dobę.

5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667.
 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w przypadku osób głosujących w Konkursie (internautów): adres IP.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody spowoduje niemożność oddania głosu.
 4. Państwa dane osobowe (IP) pozyskane będą w celu realizacji i wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 5. Państwa dane osobowe (IP komputera) nie będą przekazane innym osobom bądź instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.
 6. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną.
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: jacek.siedlec@op.pl.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.serenadadladzieci.pl.
Serenada dla dzieci
SERENADA DLA DZIECI
ul. Kleeberga 12
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 351 15 00
serenadadladzieci@spomlek.pl