Regulamin konkursu 2022 - Serenada dla Dzieci

Regulamin konkursu Serenada dla dzieci

1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Serenada dla dzieci” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667 (dalej: „Organizator”).

 

2. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.serenadadladzieci.pl
 2. Konkurs będzie odbywał się w dniach 10 stycznia 2022 r. do dnia 23 stycznia 2022 r.

 

3. UCZESTNICY

 1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (dalej: Uczestników)

 

4. CEL I ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród 16 placówek zdrowia, które wyraziły zgodę wzięcia udziału w konkursie, 5 z nich, które zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się na stronie www.serenadadladzieci.pl w dniach 10-23.01.2022 r. 
 2. Zwycięstwo w Konkursie uzależnione będzie od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację. Zwycięży 5 miejsc, które otrzymają największą liczbę głosów. 
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 stycznia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej www.serenadadladzieci.pl  oraz na profilu FB Serenada. 
 4. Każdy z Internautów ma możliwość raz na dzień oddać głos klikając w moduł do głosowania na stronie www.serenadadladzieci.pl 
 5. Zabrania się używania w konkursie automatycznych programów głosujących oraz serwerów proxy. 
 6. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jedynie jeden głos raz na dobę.

 

5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667 
 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w przypadku osób głosujących w Konkursie (internautów): adres IP.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody spowoduje niemożność oddania głosu.
 4. Państwa dane osobowe (IP) pozyskane będą w celu realizacji i wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 5. Państwa dane osobowe (IP komputera) nie będą przekazane innym osobom bądź instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.
 6. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną.
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: jacek.siedlec@op.pl

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.serenadadladzieci.pl